Szyciewdomu.pl - sklep z maszynami do szycia!
REGULAMIN KONKURSU „Świąteczna maszyna od Szyciewdomu”

" />

REGULAMIN KONKURSU „Świąteczna maszyna od Szyciewdomu”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Świąteczna maszyna do szycia od Szyciewdomu” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma ŚWIAT AGD Józef Owczarek z siedzibą na ul. aleja Niepodległości 54a, 05-200 Wołomin posiadająca nr NIP 125-003-22-08 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szyciewdomupl/ (zwanej dalej “Fanpage”) w poście promocyjnym „Świąteczna maszyna od Szyciewdomu”
 5. Osoby będące pracownikami Organizatora (zwane dalej „Komisją”) w ilości trzech osób zostają upoważnione przez Organizatora po zakończeniu Konkursu do wyłonienia zwycięzcy.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
  2. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage;
  3. odpowiedz w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage na pytanie : „Co chciałbyś/chciałabyś uszyć na maszynie Łucznik Mini?”
 3. Konkurs trwa od dnia 17 grudnia 2020 godz. 18:00 do 20 grudnia 2020 godz. 20:00
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka

 

3. NAGRODA

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest: Maszyna do szycia Łucznik Mini, której wartość wynosi 269 zł. (zwany dalej “Nagrodą Główną”)
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wytypowani przez Komisję spośród osób spełniających warunki wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
 3. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD dostarczoną w obrębie granic Polski.
 5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie szyciewdomu.pl oraz na Fanpage.
 8. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 3 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “ Świąteczna maszyna od Szyciewdomu”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

do góry
Szablony Shoper Modern™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium