Szyciewdomu.pl - sklep z maszynami do szycia!
REGULAMIN KONKURSU „Prezent na dzień kobiet od Szyciewdomu”

" />

REGULAMIN KONKURSU „Prezent na dzień kobiet od Szyciewdomu”

 

 1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Prezent na dzień kobiet od Szyciewdomu” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma ŚWIAT AGD Józef Owczarek z siedzibą na ul. aleja Niepodległości 54a, 05-200 Wołomin posiadająca nr NIP 125-003-22-08 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szyciewdomupl/ (zwanej dalej “Fanpage”) w poście promocyjnym „Prezent na dzień kobiet od Szyciewdomu”
 5. Osoby będące pracownikami Organizatora (zwane dalej „Komisją”) w ilości trzech osób zostają upoważnione przez Organizatora po zakończeniu Konkursu do wyłonienia zwycięz

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
  2. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage;
  3. odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage: „W komentarzu pod postem dodaj GIF lub zdjęcie, które według Ciebie najlepiej opisuje twoje doświadczenia ze stylizacją włosów i napisz dlaczego akurat ten GIF lub zdjęcie wybierasz”
 3. Konkurs trwa od dnia 4 marca 2021 godz. 12:00 do 8 marca 2021 godz. 22:00
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka

 

3. NAGRODA

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest: Suszarka do włosów Łucznik HD-410 z dyfuzorem, której wartość wynosi 55 zł. (zwany dalej “Nagrodą Główną”)
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego typu
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wytypowany przez Komisję spośród osób spełniających warunki wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
 3. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD dostarczoną w obrębie granic Polski.
 5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie ploraz na Fanpage.
 8. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 3 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “ Prezent na dzień kobiet od Szyciewdomu”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
do góry
Szablony Shoper Modern™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium